logo
+31 6 27 53 63 30
Gratis adviesgesprek

Algemene Voorwaarden HCI Clinics B.V.

HCI Clinics B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91989965 en is gevestigd aan Burgemeester Verderlaan 15 3544 AD te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Patiënt tot het verrichten van Behandelingen door HCI Clinics B.V..

Behandeling of Behandelingen: De cosmetische behandeling waarbij HCI Clinics B.V. zich tegenover de Patiënt verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van geneeskunst rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de Patiënt met inbegrip van de nazorg meer specifiek op het gebied van botox fillers en haartransplantatie.

Behandelformulieren: het voorlichtings- inschrijf- en/of toestemmingsformulier welke door Patiënt dienen te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling in het kader van het geven geïnformeerde toestemming (informed consent).

Patiënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die HCI Clinics B.V. heeft aangesteld of waaraan HCI Clinics B.V. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

Overeenkomst: elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen Patiënt en HCI Clinics B.V. alsmede voorstellen van HCI Clinics B.V. voor Behandelingen die door HCI Clinics B.V. aan Patiënt worden verstrekt en die door Patiënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door HCI Clinics B.V.] en navolgende losse afspraken met betrekking tot een Behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

HCI Clinics B.V.: de hulpverlener die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf de Behandeling uitvoert.

Producten: de Producten die door HCI Clinics B.V. aangeboden worden in de verkoopruimte zijn diverse supplementen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van HCI Clinics B.V. elke Overeenkomst tussen HCI Clinics B.V. en Patiënt en op elke Dienst die door HCI Clinics B.V. wordt aangeboden.

Voordat een Overeenkomst wordt gesloten krijgt Patiënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal HCI Clinics B.V. aan Patiënt aangeven op welke wijze Patiënt de algemene voorwaarden kan inzien.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende gewijzigde en vervolgopdrachten van Patiënt.

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn indien en voor zover van toepassing.

In het geval HCI Clinics B.V. niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

Alle door HCI Clinics B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd zodat Patiënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat HCI Clinics B.V. verwacht (het verloop van) de behandelprocedure mogelijke complicaties in vorm en frequentie de herstelperiode en nazorg beperkingen en risico’s van de Behandeling alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten.

HCI Clinics B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Patiënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft HCI Clinics B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Patiënt om een voor HCI Clinics B.V. gegronde reden te weigeren.

HCI Clinics B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Patiënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Patiënt geen rechten ontlenen.

Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door HCI Clinics B.V. zijn bevestigd aan Patiënt.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht HCI Clinics B.V. niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patiënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de Behandelformulieren welke aan Patiënt worden verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling).

Patiënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Patiënt:

 • De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
 • Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling de mogelijke risico’s en gevolgen het eventuele te verwachten resultaat nazorg van de Behandeling de kosten van de Behandeling en wijze van betaling de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
 • De door HCI Clinics B.V. gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door HCI Clinics B.V. zijn gegeven aan Patiënt. Bij gebreke van het niet onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Patiënt.
 • Op de hoogte is van de contactgegevens van HCI Clinics B.V. ingeval van complicaties zoals vermeld op de documenten welke aan Patiënt zijn verstrekt. Patiënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
 • De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings- inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 • De door Patiënt gestelde vragen beantwoord zijn;
 • Patiënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.

Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Patiënt gezond is behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Behandeling geïndiceerd is of indien Patiënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.

De toestemming van de Patiënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Behandeling.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

Indien en voor zover tussen Patiënt en HCI Clinics B.V. een Overeenkomst is afgesloten is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.

Patiënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Patiënt HCI Clinics B.V. schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.

De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Patiënt onverlet voor zover HCI Clinics B.V. ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Patiënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Patiënt kan de Behandeling te allen tijde afbreken c.q. stopzetten. Indien daarbij enige producten (botox en/of filler) zijn gebruikt is de Patiënt gehouden tot het vergoeden van de kosten voor deze producten.

Zowel Patiënt als HCI Clinics B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval HCI Clinics B.V. in surséance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet is HCI Clinics B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de behandelovereenkomst

HCI Clinics B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener c.q. cosmetisch arts verlangd mag worden. HCI Clinics B.V. zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijke voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard waaronder begrepen het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. HCI Clinics B.V. staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

De Overeenkomst op basis waarvan HCI Clinics B.V. de Behandeling uitvoert is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Patiënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.

De door Patiënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door HCI Clinics B.V. aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. HCI Clinics B.V. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

Bij de uitvoering van de Behandeling is HCI Clinics B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Patiënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor HCI Clinics B.V. is Patiënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

HCI Clinics B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen.

De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Patiënt de benodigde documenten en/of Behandelingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Patiënt besproken. Indien HCI Clinics B.V. het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht kan zij van Patiënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte medicatiegebruik alcohol (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling dient Patiënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.

HCI Clinics B.V. kan bij de Behandeling enkel gebruik maken van medicijnen implantaten en andere medische hulpmiddelen voor zover deze geregistreerd zijn en met inachtneming van het Convenant Medische Technologie 2016.

Indien Patiënt verzoekt om een second opinion is HCI Clinics B.V. verplicht om dit verzoek op te volgen. HCI Clinics B.V. zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Patiënt.

HCI Clinics B.V. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7 titel 7 afdeling 5 Burgerlijk wetboek) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Geneesmiddelenwet en eventuele richtlijnen professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

HCI Clinics B.V. houdt een dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de Patiënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik de uitgevoerde Behandeling(en) resultaten klachten en/of overige relevante informatie.

Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is is het Patiënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

Artikel 7 – Verplichtingen Patiënt

Patiënt is verplicht HCI Clinics B.V. naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die HCI Clinics B.V. redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.

Patiënt is verplicht alle door HCI Clinics B.V. verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat HCI Clinics B.V. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Patiënt.

HCI Clinics B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Patiënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd noch is HCI Clinics B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door HCI Clinics B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

HCI Clinics B.V. kan indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is HCI Clinics B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Patiënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Patiënt dit direct dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden kenbaar te maken aan HCI Clinics B.V..

Patiënt dient de instructies voor de nazorg nauwkeurig te volgen. Indien Patiënt twijfels heeft over het verloop van het genezingsproces dient Patiënt direct contact op te nemen met HCI Clinics B.V. en een afspraak te maken voor controle.

Artikel 8 – Afspraken

Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Patiënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd onvoldoende medewerking verleent de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door HCI Clinics B.V. of er door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Patiënt komen vertraging is ontstaan heeft HCI Clinics B.V. recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.

HCI Clinics B.V. is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen mits hij of de betreffende zorginstelling waar hij haar Behandeling verricht de Patiënt hiervan minimaal 48 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Indien de reeds gemaakte afspraak betrekking heeft op een haartransplantatiebehandeling kan deze slechts verplaatst worden indien Patiënt de betreffende zorginstelling hier minimaal 14 kalenderdagen van tevoren van op de hoogte heeft gesteld.

Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering of Patiënt goedkeuring dient te geven is HCI Clinics B.V. gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Patiënt zijn goedkeuring heeft gegeven.

HCI Clinics B.V. spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed is Patiënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

HCI Clinics B.V. heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patiënt is verkregen.

Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden of indien Patiënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging worden bij Patiënt in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen 80% van het Behandelingsbedrag met een minimum van 50 euro bij een botox en/of filler behandeling.

Bij haartransplantaties gelden de volgende annuleringskosten:

 • EEN maand kosteloos wijzigen
 • < EEN maand 20% van het behandelingsbedrag
 • <14 dagen 50% van het behandelingsbedrag
 • <1 week 80% van het behandelingsbedrag

Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak geldt de datum zoals gepland in de administratie van HCI Clinics B.V. als leidend.

HCI Clinics B.V. zal ingeval van afzegging van de afspraak door Patiënt zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken.

Indien Patiënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging kan HCI Clinics B.V. niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Patiënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd tenzij expliciet anders overeengekomen.

Bij ontslag na afloop van de Behandeling vindt een ontslaggesprek plaats tussen Patiënt en HCI Clinics B.V. ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die Patiënt dient na te leven worden schriftelijk meegegeven.

Patiënt is ervan op de hoogte dat de Behandeling van een aantal specifieke type Behandelingen dient plaats te vinden volgens een door HCI Clinics B.V. aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. HCI Clinics B.V. zal Patiënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.

Indien Patiënt COVID-19 gerelateerde klachten heeft en/of positief getest kan het verplaatsen van de Behandeling kosteloos geschieden indien Patiënt hiervoor bewijs kan overleggen. Annulering van de Behandeling is in geval van COVID-19 gerelateerde klachten en/of een positieve test niet kosteloos mogelijk.

Artikel 9 – Geen garanties

HCI Clinics B.V. voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Patiënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Patiënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.

In geval van een haartransplantatie geeft HCI Clinics B.V. slechts een inzetgarantie. Deze garantie heeft betrekking op de hoeveelheid haarzakjes die geplaatst gaan worden maar niet op het uiteindelijk resultaat. Het te behalen resultaat is immer afhankelijk van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd.

Indien Patiënt van mening is dat er onvoldoende resultaat is behaald zal HCI Clinics B.V. de Behandeling beoordelen. Indien HCI Clinics B.V. van mening is dat er onvoldoende haarzakjes zijn geplaatst dan HCI Clinics B.V. kosteloos een aanvullende behandeling aanbieden. Bij de beoordeling hiervan wordt er tevens beoordeeld of Patiënt de gegeven instructies nauwkeurig heeft gevolgd en of het resultaat niet te wijten is aan huid-of haarziekte of een andere aandoening.

HCI Clinics B.V. staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Patiënt van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan HCI Clinics B.V..

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden of op verzoek van Patiënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Patiënt te komen wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Patiënt doorverwezen naar een bevoegde derde.

Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van HCI Clinics B.V., HCI Clinics B.V. een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Patiënt.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) indien deze toepasselijk zijn. Patiënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Betaling van een Overeenkomst geschiedt ineens en voor aanvang van de (eerste) Behandeling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is HCI Clinics B.V. gerechtigd om deze kosten na overleg met Patiënt in rekening te brengen bij Patiënt.

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Patiënt is HCI Clinics B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

Wanneer patiënt zijn voorschot/aanbetaling heeft voldaan, heeft patiënt maximaal 14 kalenderdagen na zijn aanbetaling bedenktijd om zijn reeds betaalde voorschot/aanbetaling terug te kunnen krijgen indien patiënt afziet van zijn behandeling. Deze artikel is niet van toepassing wanneer patiënt een last minute operatie boekt. Er moet minstens 30 werkdagen tussen zitten met de gekozen operatiedatum. HCI Clinics B.V. is gerechtigd om deze aanbetaling te laten komen vervallen.

Partijen kunnen overeenkomen dat Patiënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen dient Patiënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

HCI Clinics B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

Patiënt dient deze kosten ineens zonder verrekening of opschorting binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van HCI Clinics B.V..

In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Patiënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Patiënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

Wanneer Patiënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting zal Patiënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Patiënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet alvorens zij in verzuim raakt.

Vanaf de datum dat Patiënt in verzuim is zal HCI Clinics B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien HCI Clinics B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Patiënt.

Artikel 13 – Privacy gegevensverwerking en beveiliging

HCI Clinics B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Patiënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal HCI Clinics B.V. de betrokkene hierover informeren.

Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van HCI Clinics B.V. verwerkt worden. Patiënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Patiënt HCI Clinics B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien HCI Clinics B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

HCI Clinics B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens beelden en meer onder zich te houden indien Patiënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor HCI Clinics B.V. gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

HCI Clinics B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Patiënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Patiënt schriftelijk worden bevestigd.

HCI Clinics B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook als gevolg van het nopschorten van haar werkzaamheden.

De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Patiënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Patiënt verplicht om HCI Clinics B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat HCI Clinics B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Patiënt.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Artikel 15 – Overmacht

HCI Clinics B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

Onder overmacht aan de zijde van HCI Clinics B.V. wordt in elk geval verstaan maar is niet beperkt tot:

 • overmacht van toeleveranciers van HCI Clinics B.V.
 • het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Patiënt of diens derden aan HCI Clinics B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen
 • overheidsmaatregelen
 • storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten
 • ziekte van werknemers van HCI Clinics B.V. of door haar ingeschakelde adviseurs
 • overige situaties die naar het oordeel van HCI Clinics B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen

In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Patiënt worden betaald. HCI Clinics B.V. is niet verplicht om Patiënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Gebruiksvoorschriften Producten

Patiënt van Producten dient de voorschriften en instructies van HCI Clinics B.V. op te volgen.

Patiënt dient de Producten zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de Producten in het meegeleverde verpakking te worden bewaard.

HCI Clinics B.V. wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Patiënt en/of derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden en nooit meer dan de dagelijkse hoeveelheid overschrijden. Ingeval van medicijngebruik dient Patiënt te allen tijde zijn huisarts raadplegen.

Enig advies dat over het gebruik van de Producten wordt gegeven door HCI Clinics B.V. is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Patiënt dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de huisarts van Patiënt voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.

De supplementen dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten droog afgesloten en bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard te worden.

HCI Clinics B.V. raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens het supplement te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Patiënt dient de producten niet te gebruiken in combinatie met anti-depressiva of middelen met een vergelijkbare werking (SSRI’s of MAO-remmers).

Bij het optreden van een allergische reactie direct stoppen met het gebruik.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van HCI Clinics B.V. is in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. niet beperkt. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk als ware het zelf bij de Overeenkomst partij is.

Ingeval van aansprakelijkheid van HCI Clinics B.V. dient Patiënt eerst een klacht in te dienen conform artikel 19 van deze algemene voorwaarden.

HCI Clinics B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid Producten

Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door HCI Clinics B.V. leidt tot aansprakelijkheid van HCI Clinics B.V. jegens Patiënt of derden is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door HCI Clinics B.V. in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van HCI Clinics B.V. is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

HCI Clinics B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

HCI Clinics B.V. is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. HCI Clinics B.V. levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Patiënt nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid.

HCI Clinics B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

Alle aanspraken van Patiënt wegens tekortschieten aan de zijde van HCI Clinics B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij HCI Clinics B.V. binnen een jaar nadat Patiënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Patiënt vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 19 – Geheimhouding

HCI Clinics B.V. is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Patiënt geen inlichtingen over de Patiënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt tenzij de Patiënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen bedoeld in de voorgaande volzinnen indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.

Onder anderen dan de Patiënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.

In het belang van de kwaliteit van de door HCI Clinics B.V. aangeboden Behandeling alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere Patiënt een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de Behandeling bij.

De geheimhoudingsverplichting legt HCI Clinics B.V. ook de door haar in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden in welke vorm dan ook die zij aan HCI Clinics B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst.

Indien Patiënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan HCI Clinics B.V. verstrekt garandeert Patiënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten

Indien Patiënt niet tevreden is over de service van HCI Clinics B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst is Patiënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@healthcompanyistanbul.nl met als onderwerp “Klacht”.

De klacht moet door Patiënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn wil HCI Clinics B.V. de klacht in Behandeling kunnen nemen.

HCI Clinics B.V. zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt kan Opdrachtgever en/of Patiënt een klacht indienen bij De Geschillencommissie.

In het klachtenreglement van De Geschillencommissie en het geschillenreglement van De Geschillencommissie staan de voorwaarden en regels voor klachten en geschiloplossing.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen HCI Clinics B.V. en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.

HCI Clinics B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Patiënt hiervan op de hoogte stellen.

Alle geschillen ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen HCI Clinics B.V. en Patiënt worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank ‘s-Hertogenbosch, locatie ‘s-Hertogenbosch, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Utrecht, 16 mei 2024

;